Правила прийому до Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу у 2015 році

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою

Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу протокол № 11/547

від “27” листопада  2014 року

Правила прийому до Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу в 2015 році

І. Загальні положення

ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

ІІІ. Фінансування підготовки фахівців

IV. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

V. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів

VI. Організація і проведення конкурсу

VII. Цільовий прийом до ІФНТУНГ

VIII. Зарахування за співбесідою

IX. Зарахування вступників на основі повної загальної середньої освіти, які досягли особливих успіхів у вивченні загальноосвітніх предметів

X. Зарахування поза конкурсом

XI. Право на першочергове зарахування

XII. Формування та оприлюднення списку вступників, рекомендованих до зарахування

XIII. Надання рекомендацій для зарахування

XIV. Реалізація права вступників на вибір місця навчання

XV. Коригування списку рекомендованих до зарахування

XVI. Наказ про зарахування

XVII. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства у ІФНТУНГ

XVIII. Додаткове зарахування до ІФНТУНГ та зберігання робіт вступників

XIX. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до університету

Додатки до Правил прийому

Додаток 1 Перелік напрямів підготовки та спеціальностей

Додаток 3 Перелік споріднених напрямів підготовки для прийому на скорочений термін на базі ОКР молодшого спеціаліста

Додаток 4 Перелік спеціальностей для прийому на навчання за ОПП спеціаліста та магістра

Додаток 5 Перелік конкурсних предметів

Додаток 6.2 Перелік природничо-математичних та інженерно-технічних напрямів для слухачів підготовчих курсів

Додаток 7 Вага бала за особливі успіхи та/або за успішне закінчення підготовчих курсів вищого навчального закладу

Додаток 8 Порядок подання та розгляду електронних заяв

Додаток 9 Таблиця відповідності середнього бала додатку до диплома молодшого спеціаліста, обрахованого за 12-бальною шкалою

Додаток 10 Таблиця відповідності додаткового бала за результатами підсумкової атестації (для слухачів підг. курсів)

Додаток 11 Перелік секцій Малої академії наук України відповідно до напрямів підготовки

Додаток 12 Таблиця відповідності балів вступних фахових екзаменів (для вступу на 5 курс)

Додаток 13 Таблиця відповідності додатка до атестата, обрахованого за 12-бальною шкалою, значенням 200-бальної шкали

 

Провадження освітньої діяльності у Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу (далі – ІФНТУНГ) здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки (серія АЕ № 458519, отриманої 08.07.2014 р.).

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (далі – приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2015 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2014 року № 1172 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 листопада 2014 року за № 1390/26167.

І. Загальні положення

1.1. ІФНТУНГ оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційними рівнями, напрямами та спеціальностями відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України щодо надання відповідних освітніх послуг.

1.2. Особливості прийому на навчання на перший курс на кафедру військової підготовки Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу визначаються Правилами прийому на навчання на кафедру військової підготовки Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, які розробляються згідно із законодавством України, відповідними нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та Міністерства оборони України та затверджені Міністерством оборони України і погоджені з Міністерством освіти і науки України в установленому законодавством порядку.

Правила прийому на кафедру військової підготовки Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу затверджуються ректором Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу та погоджуються директором Департаменту військової освіти та науки Міністерства оборони України.

1.3. Прийом до ВНЗ І-ІІ рівня акредитації, які входять до структури університету здійснюється згідно Правил прийому до Бурштинського енергетичного коледжу ІФНТУНГ, Коледжу електронних приладів ІФНТУНГ, Калуського коледжу економіки, права та інформаційних технологій ІФНТУНГ.

1.4. До університету приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. Прийом до університету на всі ступені та освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

1.5. Для вступників, які потребують поселення у гуртожиток під час вступу, надання місць у гуртожитку з належними умовами проживання гарантовано.

Порядок надання місця в студентському гуртожитку вступникам та студентам визначається «Положенням про студентський гуртожиток Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу».

1.6. Організацію прийому вступників до університету здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом ректора університету, який є її головою. Приймальна комісія діє згідно з положенням про приймальну комісію ІФНТУНГ, затвердженим ректором. Структурними підрозділами приймальної комісії є відбіркові комісії.

1.7. Ректор університету забезпечує дотримання законодавства України, в тому числі Умов прийому, Правил прийому до університету, а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії.

1.8. Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу ректором університету.

1.9. Рішення приймальної комісії стосовно розподілу обсягу державного замовлення у межах ліцензійного обсягу за факультетами, спеціалізація ми, нозологіями, профілями мовами тощо щодо кожного напряму підготовки (спеціальності) повинно бути прийняте не пізніше трьох календарних днів після доведення університетові державного замовлення.

1.10. Усі питання, пов’язані з прийомом до університету, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на інформаційних стендах приймальної комісії і на офіційному веб-сайті університету, як правило, в день прийняття, але не пізніше дня, наступного після прийняття. 

ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

2.1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня (далі – ОКР) бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

2.2. На навчання для здобуття ОКР спеціаліста приймаються особи, які здобули ОКР бакалавра.

2.3. На навчання для здобуття ОКР магістра приймаються особи, які здобули ОКР бакалавра або спеціаліста.

2.4. ІФНТУНГ приймає на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання) на вакантні місця осіб, які здобули ОКР молодшого спеціаліста, для здобуття ступеня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки, який визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 червня 2007 року № 839 “Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста” (див. Додаток 3).

2.5. Університет зараховує зазначені категорії осіб за умови виконання вступниками вимог, визначених розділами IV, V, VI та п. 14.1. розділу ХІV цих Правил.

2.6. ІФНТУНГ здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом  Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які  повертаються після академічної відпустки.

2.7. Університет приймає на навчання осіб, які здобули базову або повну вищу освіту, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за іншим напрямом підготовки у межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до п. 6.13. цих Правил.

ІІІ. Фінансування підготовки фахівців

3.1. Фінансування підготовки фахівців у ІФНТУНГ здійснюється:

за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів - за державним замовленням;

за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів;

за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб;

за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття – для осіб, які отримали ваучер - документ встановленого зразка, що дає відповідно до Закону України «Про зайнятість населення» право на перепідготовку, підготовку на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні, спеціалізацію, підвищення кваліфікації.

3.2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних вищих навчальних закладах на конкурсній основі, відповідно до стандартів вищої освіти, якщо певний ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного або місцевого бюджету.

3.3. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту за другою спеціальністю у державних та комунальних вищих навчальних закладах, якщо за станом здоров’я вони втратили можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії та в інших випадках, передбачених законом.

3.4. Громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї, мають право на здобуття або продовження здобуття певного освітнього рівня на території інших регіонів України за рахунок коштів державного бюджету з наданням місць у гуртожитках на час навчання.

3.5. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця, і які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України. Здобуття вищої освіти зазначеними категоріями осіб за кошти державного бюджету здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України.

Інші іноземці та особи без громадянства можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних (юридичних) осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між вищими навчальними закладами про міжнародну академічну мобільність.

IV. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

4.1. Приймальна комісія ІФНТУНГ в період із 06 липня до 15 серпня 2015 р. працює з понеділка по п’ятницю з 900 до 1700 години, в суботу – з 900 до 1400 години, крім випадків, передбачених другим абзацом п. 4.1. цього розділу. За необхідності години роботи можуть бути змінені рішенням приймальної комісії, яке оприлюднюється на інформаційному стенді приймальної комісії та веб-сайті університету.

Відбіркові комісії з прийому та зберігання документів вступників на навчання за ступенем бакалавра працюють в п’ятницю 24 липня та середу 05 серпня до 1800 години, в неділю 02 серпня − до 1500 години. Відбіркові комісії по прийому та зберігання документів вступників на навчання за ОПП спеціаліста та ступенем магістра працюють в понеділок 20 липня та середу 05 серпня до 1800 години, в неділю 02 серпня − до 1500 години.

4.2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти для здобуття ступеня бакалавра проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

вступники на основі повної загальної середньої освіти

Початок прийому заяв та документів

10 липня 2015 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право проходити творчий конкурс в університеті

о 18.00 годині  24 липня 2015 року

-

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування в університеті

о 18.00 годині  24 липня 2015 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань і не проходять творчі конкурси в університеті

о 12.00 годині 01 серпня 2015 року

Строки проведення вищим навчальним закладом творчих конкурсів

21 липня – 01 серпня 2015 року

-

Строки проведення вступних випробувань в університеті

27 липня 2015 року

Оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 12.00 години 02 серпня 2015 року;

Виконання вступниками вимог до зарахування (подання оригіналів документів)

до 18.00 години 05 серпня 2015 року;

Оприлюднення оновленого списку рекомендованих до зарахування

не пізніше 12.00  години 07 серпня 2015 року;

Зарахування вступників

за державним замовленням - не пізніше 12.00 години 08 серпня 2015 року;

за кошти фізичних (юридичних осіб) – не пізніше 14  серпня 2015 року

4.3. Прийом заяв і документів, фахові випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі ОКР молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Початок прийому заяв та документів

10 липня 2015 року

Закінчення прийому заяв

о 18.00 годині  24 липня 2015 року

Строки проведення фахових випробувань в університеті

27 − 28 липня 2015 року

Оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 12.00  години 02 серпня 2015 року;

Виконання вступниками вимог до зарахування (подання оригіналів документів)

до 18.00  години 05 серпня 2015 року;

Зарахування вступників

за державним замовленням - не пізніше 12.00 години 08  серпня 2015 року;

за кошти фізичних (юридичних осіб) – не пізніше 14 серпня 2015 року

4.4. Прийом заяв і документів, фахові випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти на здобуття ступеня магістра, ОКР спеціаліста проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Початок прийому заяв та документів

6 липня 2015 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, що вступають на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншим (не спорідненим) напрямом підготовки

16 липня 2015 року

Закінчення прийому заяв та документів

о 18.00 годині  20 липня 2015 року

Строки проведення додаткових вступних випробувань*

17 – 20 липня 2015 року

Строки проведення фахових випробувань в університеті

21 – 25 липня 2015 року

Строки проведення вступного випробування з іноземної мови** в університеті

29 – 31 липня 2015 року

Оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 12.00  години 02 серпня 2015 року

Виконання вступниками вимог до зарахування (подання оригіналів документів)

до 18 години 05 серпня 2015 року;

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням - не пізніше 12.00 години 07 серпня 2015 року; за кошти фізичних (юридичних) осіб - не пізніше 14 серпня 2015 року

* - для осіб, що вступають для здобуття ступеня магістра або ОКР спеціаліста на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншим (не спорідненим) напрямом підготовки;

** - вступне випробування з іноземної мови складають вступники на навчання за ступенем магістра, які вступають на базі здобутого ОКР бакалавра (спеціаліста).

4.5. Прийом заяв і документів, вступні екзамени, що проводить університет, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової вищої освіти для здобуття ОКР спеціаліста за спеціальністю 7.06010201 "Архітектура будівель і споруд" проводиться в такі строки:

Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

вступники на основі ОКР бакалавра

Початок прийому заяв та документів

19 лютого 2015 року

Закінчення прийому заяв

о 18.00 годині 23 лютого 2015 року

Строки проведення фахових випробувань

24 лютого 2015 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 12.00  години 25 лютого 2015 року

Виконання вступниками вимог до зарахування

(подання оригіналів документів)

не пізніше 18.00  години 28 лютого 2015 року

Терміни зарахування вступників

на місця державного замовлення - не пізніше 15.00 години 01 березня 2015 року;

на місця  за кошти  фізичних  (юридичних) осіб – не пізніше 02 березня 2015 року

V. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів

5.1. Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до ІФНТУНГ (далі - заява) в паперовій або в електронній формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії ІФНТУНГ.

При вступі на навчання за ступенем бакалавра вступник може подати заяву (заяви) в паперовій або в електронній формі не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями підготовки  у кожному з них. Заяви, подані на певний напрям підготовки до одного вищого навчального закладу за різними формами навчання, вважаються фактом подання однієї заяви.

При вступі на навчання за ступенем магістра, ОКР спеціаліста вступник може подати заяву (заяви) в паперовій формі не більше ніж на три спеціальності  в університеті. Заяви, подані на певну спеціальність університету за різними формами навчання, вважаються фактом подання однієї заяви.

Факт кожного подання заяви в паперовому вигляді (із зазначенням того, оригінали чи копії документів додані до заяви) реєструється уповноваженою особою приймальної комісії у Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі - Єдиній базі) безпосередньо під час прийняття заяви.

Заяву, зареєстровану в Єдиній базі, може бути скасовано на підставі рішення приймальної комісії ІФНТУНГ до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання за умови допущення технічної помилки (тобто описки, граматичної помилки) під час внесення уповноваженою особою приймальної комісії відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі. Приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення у день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву на цю саму спеціальність (напрям підготовки) університету.

Виправлення технічних помилок відбувається до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.

5.2. У заяві вступники вказують спеціальність (напрям підготовки), факультет, спеціалізацію, нозологію, профіль, мову тощо та форму навчання.

Під час подання заяв про участь у конкурсному відборі вступник зазначає у кожній заяві пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих ним заяв, при цьому показник пріоритетності “1” позначає найвищу пріоритетність.

У випадку, здійснення підготовки за певним напрямом на різних факультетах (інститутах) вступник зазначає пріоритетність зарахування за обраним напрямом відповідно до факультету (інституту).

Пріоритетність, визначена вступником в заяві про участь у конкурсі не може бути змінена протягом вступної кампанії.

5.3. При поданні заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:

документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього.

сертифікат (сертифікати) відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство України»), військовий квиток або посвідчення про приписку (для юнаків, яким в рік вступу виповнюється 17 років і старшим), свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство.

На вимогу вступника відбіркова комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього, сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання.

5.4. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;

сертифікат (сертифікати) відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) за особистим вибором оригінали або копії;

копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строків, установлених у розділі ІV цих Правил, для прийняття приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.

5.5. Вступники подають сертифікат відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2015 році.

5.6. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами відбірковою комісією ІФНТУНГ або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

5.7. Право брати участь у конкурсі тільки за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у ІФНТУНГ мають особи, у яких є захворювання, що зазначені у Переліку захворювань, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 25 лютого 2008 року № 124/95, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за № 189/14880, у зв’язку з чим вступники не проходили зовнішнє незалежне оцінювання.

5.8. Заяви в електронному вигляді мають право подати вступники, які бажають взяти участь у конкурсному відборі на основі атестату про повну загальну середню освіту, сертифікату (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання 2015 року з конкурсних предметів, визначених Правилами прийому до ІФНТУНГ та не мають підстав  для  особливих  умов участі у конкурсі і зарахування, визначених Правилами прийому.

Вступники, зазначені у пункті 5.7 розділу V цих Правил, подають заяву в паперовому вигляді разом з документами, що засвідчують їх право на складання вступних екзаменів у ІФНТУНГ.

5.9. Заява в електронній формі подається шляхом заповнення вступником електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією університету відповідно до Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2014 року № 1172 (див. Додаток 8).

5.10. Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, за допомогою Єдиної бази.

Письмове підтвердження Адміністратора (розпорядника) Єдиної бази або директора Українського центру оцінювання якості освіти про недостовірність інформації, поданої вступником до ІФНТУНГ, є підставою для відмови в участі у конкурсному відборі та зарахуванні на навчання (анулювання наказу про зарахування).

Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту (обчислює в разі відсутності), затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до Єдиної бази.

5.11. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників та приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до університету протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних екзаменів (творчих конкурсів, фахових випробувань), але не пізніше 01 серпня. Оприлюднення відповідних рішень здійснюється на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті університету.

5.12. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму підготовки (спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для вступу поза конкурсом фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

5.13. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності документа про здобутий освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, що здійснюється Міністерством освіти і науки України відповідно до Порядку визнання і встановлення еквівалентності в Україні документів про освіту, виданих навчальними закладами інших держав, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 28 травня 2012 року № 632, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 червня 2012 року за № 960/21272. Визнання і встановлення еквівалентності цих документів здійснюються протягом першого року навчання.

5.14. Приймальна комісія університету перевіряє в Єдиній базі перелік заяв вступника, поданих ним до інших навчальних закладів.

VI. Організація і проведення конкурсу

6.1. Приймальна комісія університету допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти, які успішно склали зовнішнє незалежне оцінювання у 2015 році (набрали мінімальну кількість балів для допуску до участі в конкурсі, визначену Додатком 5) та подають сертифікат відповідного рівня (або його копію) з відповідних загальноосвітніх предметів, визначених «Переліком конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних випробувань, творчих конкурсів)» (див. Додаток 5).

Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до університету для здобуття ступеня бакалавра, зараховуються бали сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних екзаменів) з трьох предметів або з двох предметів та творчих конкурсів при вступі на напрям підготовки 6.060102 «Архітектура».

Обов’язковим конкурсним предметом є українська мова та література.

6.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття ОКР бакалавра, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів вступника за кожен сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, середнього бала документа про повну загальну середню освіту, бала за творчі конкурси (у разі вступу на напрям підготовки 6.060102 «Архітектура»), помножених на вагові коефіцієнти, сума яких дорівнює одиниці. До конкурсного бала додатково додаються бали за особливі успіхи або за успішне закінчення підготовчих курсів ІФНТУНГ для вступу до університету на природничо-математичні та інженерно-технічні спеціальності відповідно розділу ІХ цих Правил.

При цьому середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала та вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: “3” відповідає “6”, “4” відповідає “9”, “5” відповідає “12”. Внесений до Єдиної бази за 12-бальною шкалою середній бал автоматично переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, значенням 200-бальної шкали, наведеною у Додатку 13 до цих Правил. Вага середнього бала документа про повну середню освіту становить до 10 відсотків конкурсного бала.

6.3. Порядок конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання для здобуття ОКР спеціаліста, магістра.

Особи, які здобули ОКР бакалавра за відповідним напрямом підготовки і отримали диплом бакалавра, незалежно від джерел фінансування, року та форм здобуття освіти, беруть участь у загальному конкурсі згідно з отриманим конкурсним балом.

Особи, які здобули ОКР спеціаліста за відповідною спеціальністю і отримали диплом спеціаліста, незалежно від року та форм здобуття освіти, беруть участь у загальному конкурсі згідно з отриманим конкурсним балом. Прийом на підготовку фахівців ступеня магістра на основі здобутого ОКР спеціаліста здійснюється за кошти фізичних (юридичних) осіб.

Особа може вступити до університету для здобуття ступеня магістра і ОКР спеціаліста на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншим напрямом підготовки, за умови успішного проходження додаткового вступного випробування. Додаткове вступне випробування проводиться у формі усної співбесіди та оцінюється за критерієм «складено» або «не складено». Якщо вступник не склав додаткове вступне випробування, він не допускається до фахового вступного випробування (вступного випробування з іноземної мови) і втрачає право брати участь у конкурсному відборі на зарахування до університету.

Конкурсним балом для вступу на навчання за ступенем магістра є сума середнього балу додатка до диплома про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, результату фахового вступного  випробування, результату вступного випробування з іноземної мови (англійської, німецької, французької), помножених на вагові коефіцієнти. До конкурсного балу вступників для здобуття ступеня магістра також додатково додаються бали за навчальні та наукові досягнення.

Конкурсним балом для вступу на навчання за ОКР спеціаліста є сума середнього балу додатка до диплома про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, результату фахового вступного  випробування, помножених на вагові коефіцієнти.

Значення вагових коефіцієнтів наведені у таблиці:

Складова конкурсного бала

Величина вагового коефіцієнту

Шкала обрахування

Максимальне числове значення конкурсної складової

середній бал додатка до диплома

1,0

5-бальна

5,0

результат фахового вступного  випробування

0,7

3,5

результат вступного випробування з іноземної мови

0,3

1,5

додаткові бали за навчальні та наукові досягнення

-

не більше 3-х балів

Додаткові бали за навчальні та наукові досягнення нараховуються вступникам на навчання за ступенем магістра за фактом виконання виду роботи, наведеної у таблиці*. 

Навчальні та наукові досягнення

Бали

Диплом переможця або призера (ІІ-ІІІ місце) міжнародної студентської олімпіади з фаху; диплом переможця або призера (ІІ-ІІІ місце) всеукраїнської студентської олімпіади МОН України з фаху; опублікована стаття (доповідь) з фаху у закордонних фахових наукових журналах і збірках наукових праць; отримання закордонного патенту

0,9

Диплом переможця або призера (ІІ-ІІІ місце) конкурсу наукових студентських робіт МОН України з фаху; опублікована стаття з фаху у виданні, внесеному у Перелік наукових фахових видань України; отримання охоронного документа України на об’єкт інтелектуальної власності або заявка на закордонне патентування

0,6

Опубліковані тези фахової міжнародної або всеукраїнської наукової конференції; диплом учасника міжнародного професійного конкурсу студентських проектів з фаху; позитивне рішення за результатами розгляду заявки на охоронний документ України на об’єкт інтелектуальної власності; опублікована стаття з фаху у наукових збірниках вищих навчальних закладів та академічних установ;

0,3

Переможець або призер (ІІ-ІІІ місце) ІІ етапу науково-технічної конференції студентів; переможець або призер (ІІ-ІІІ місце) університетської студентської предметної олімпіади.

0,1

*Примітки:

- бали за види роботи сумуються, але максимальна кількість додаткових балів не може перевищувати 3 балів;

- максимальна сума балів за перемогу або призове місце (ІІ-ІІІ місце) на ІІ етапі науково-технічної конференції студентів та за перемогу або призове місце (ІІ-ІІІ місце) на університетській студентській предметній олімпіаді не може перевищувати 0,3 бала;

- додаткові бали нараховуються за перемогу або призове місце (ІІ-ІІІ місце) на університетській студентській предметній олімпіаді з тих предметів, які містяться у додатку до диплома бакалавра (спеціаліста);

- якщо стаття або тези надруковані у співавторстві, то кількість балів за вид роботи ділиться на кількість співавторів;

- фактом виконання виду роботи, наведеного у таблиці, вважається публікація статті або тез, отримання диплома або охоронного документа, чи прийняття позитивного рішення за результатами розгляду заявки на охоронний документ, до завершення терміну прийому документів на відповідну форму навчання;

- вступник пред’являє до відбіркової комісії факультету (інституту) оригінали матеріалів та документів (журнали, збірники статей або тез, дипломи тощо) та подає їх копії, які завіряються за оригіналами відповідальним секретарем відбіркової комісії;

- нарахування додаткових балів здійснюється відповідним директором інституту або деканом факультету, спірні питання вирішуються на засіданні приймальної комісії;

- олімпіади, конкурси наукових проектів, наукові статті, тези конференцій, охоронні документи України на об’єкт інтелектуальної власності або заявки на закордонне патентування вважаються фаховими лише за їх відповідності напряму підготовки (або галузі знань);

Обчислення середнього бала додатка до диплома про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень здійснюється приймальною комісією. Середній бал додатка до диплома обраховується за 5-ти бальною шкалою з округленням до сотих частин бала. При обрахунку середнього бала враховуються усі оцінки, виставлені в додатку до диплома.

Результати фахового вступного випробування та вступного випробування з іноземної мови оцінюються за 100-бальною шкалою з наступним переводом у 5-ти бальну згідно з таблицею відповідності, наведеною у Додатку 12.

Іноземні громадяни в якості вступного випробування з іноземної мови складають вступне випробування з української мови.

Якщо на фаховому вступному випробуванні вступник набрав менше 24 балів за 100-бальною шкалою (менше 3.00 за 5-ти бальною), він втрачає право брати участь у конкурсному відборі на зарахування до університету для здобуття ОКР спеціаліста, ступеня магістра. Якщо на вступному випробуванні з іноземної мови вступник набрав менше 24 балів за 100-бальною шкалою (менше 3.00 за 5-ти бальною), він втрачає право брати участь у конкурсному відборі на зарахування до університету для здобуття ступеня магістра.

Фахове вступне випробування та вступне випробування з іноземної мови проводяться у формі комп’ютерного тестування. Результати фахового вступного випробування та вступного випробування з іноземної мови оприлюднюються в день проведення випробування на інформаційних стендах приймальної комісії.

Конкурс серед вступників на навчання за ОПП спеціаліста та магістра проводиться за спеціальностями.

При однакових конкурсних балах при вступі на навчання за ОПП спеціаліста, ступенем магістра перевагу мають:

- особи, зазначені в розділі ХІ;

- особи, які мають кращий результат державної атестації;

- особи, які мають вищий середній бал з циклу професійно-орієнтованих дисциплін, що входять в нормативну частину навчального плану бакалавра (спеціаліста).

6.4. Порядок конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання за скороченими термінами підготовки бакалавра.

Особи, які здобули ОКР молодшого спеціаліста та вступають для здобуття ступеня бакалавра на споріднений напрям підготовки, беруть участь у загальному конкурсі згідно з конкурсним балом. Конкурсним балом для цієї категорії вступників є сума середнього бала додатка до диплома про отриманий освітньо-кваліфікаційний рівень та результату фахового вступного випробування.

Обчислення середнього бала додатка до диплома про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень здійснюється приймальною комісією. Середній бал додатка до диплома про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень обраховується за 100-бальною шкалою, згідно з таблицею відповідності, наведеною у Додатку 9. Фахове вступне випробування проводиться у формі комп’ютерного тестування і оцінюється за шкалою від 0 до 100 балів. Якщо на фаховому вступному випробуванні вступник набрав менше 24 балів за 100-бальною шкалою, він втрачає право брати участь у конкурсному відборі на зарахування до університету для здобуття ступеня бакалавра.

При однакових конкурсних балах при вступі на навчання за ОПП бакалавра, на основі здобутого ОКР молодшого спеціаліста, перевагу мають:

- особи, зазначені в розділі ХІ;

- особи, у яких кращий результат державної атестації;

- особи, у яких вищий середній бал з циклу професійно-орієнтованих дисциплін, що входять в нормативну частину навчального плану.

Особи, які завершили навчання в коледжах за спільними навчальними планами ВНЗ при їх поступленні на третій курс ВНЗ мають право приймати участь в конкурсному відборі на навчання на кафедру військової підготовки Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу за програмою підготовки офіцера запасу у відповідності до поданих ними заяв та Правил конкурсного відбору для студентів ВНЗ м. Івано-Франківська у 2015 році, які виявили бажання навчатися на кафедрі військової підготовки ІФНТУНГ за програмою підготовки офіцерів запасу.

6.5. Порядок та форма проведення творчого конкурсу при вступі на напрям підготовки "Архітектура" освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра:

Творчий конкурс складається з двох сесій: 1-а сесія - креслення; 2-а сесія – рисунок:

- перша сесія творчого конкурсу передбачає перевірку знань та вмінь вступників щодо зображення на папері деталей, предметів та композицій із них в ортогональних (прямокутних) проекціях і в аксонометрії.

- друга сесія творчого конкурсу - це уміння виконати світлотіньовий рисунок натюрморту з кількох гіпсових геометричних тіл (піраміда, призма, куля, конус, циліндр, тор тощо) або з гіпсових орнаментів, драперії зі складками, натюрморту з предметів побуту, різних за формою, фактурою і тоном, архітектурних елементів (фриз, карниз, кронштейн, капітель тощо).

Результати творчого конкурсу оцінюються за 200 - бальною шкалою окремо за кожну сесію творчого конкурсу.

Якщо на першій сесії абітурієнт набрав менше 110 балів, він не допускається до другої сесії і втрачає право брати участь у конкурсному відборі на зарахування до університету. Якщо на другій сесії абітурієнт набрав менше 110 балів, він втрачає право брати участь у конкурсному відборі на зарахування до університету.

Оцінка  за  творчий  конкурс  обчислюється  як  середнє  арифметичне отриманих  балів  за  кожну  сесію  конкурсу.

6.6. Програми творчих конкурсів розробляються і затверджуються університетом не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів. Не допускається введення до творчих конкурсів завдань, що виходять за межі зазначених програм. Програми творчих конкурсів обов’язково оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії та веб-сайті університету. У програмах творчих конкурсів повинні міститись критерії оцінювання до кожного із них.

6.7. Програми фахових вступних випробувань для вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня розробляються і затверджуються університетом не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів. Програми фахових випробувань обов’язково оприлюднюються на веб-сайті університету та у відбіркових комісіях.

6.8. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

6.9. Апеляції на результати вступних випробувань (фахових випробувань, вступного іспиту з іноземної мови), творчих конкурсів, що проведені університетом, розглядає апеляційна комісія ІФНТУНГ.

Апеляція проводиться з метою вирішення спірних питань щодо об’єктивності виставленої оцінки, а не з метою ознайомлення з екзаменаційною роботою.

За результатами вступного випробування аргументована апеляція подається не пізніше наступного робочого дня після оголошення результатів випробування. Заява пишеться на ім’я голови приймальної комісії і подається відповідальному секретареві приймальної комісії.

Апеляція розглядається на засіданні апеляційної комісії, як правило, в присутності абітурієнта. Члени апеляційної комісії оцінюють роботу, а свої висновки викладають в апеляційному листку. На засіданні абітурієнт ознайомлюється зі своєю перевіреною роботою та отримує пояснення щодо помилок.

Результати засідання апеляційної комісії та апеляційні листки передаються на розгляд приймальної комісії. Остаточна оцінка затверджується рішенням приймальної комісії.

Заяви на апеляцію, подані не в установлені терміни, до розгляду не приймаються.

6.10. Особи, не атестовані з української мови, подають сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень (складають вступний екзамен з урахуванням наявності відповідних педагогічних і науково-педагогічних кадрів, які є членами предметних (атестаційних) комісій).

Результат екзамену при вступі на основі повної загальної середньої освіти оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість балів сертифіката з української мови та літератури.

6.11. Для конкурсного відбору осіб, які вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра, конкурсний бал обчислюється згідно з порядком, визначеним Правилами прийому та вноситься до Єдиної бази.

6.12. Рішенням приймальної комісії результати вступного екзамену  з конкурсного предмета (фахового вступного екзамену, вступного екзамену з іноземної мови) щодо вступу на певний напрям підготовки (спеціальність) можуть бути зараховані для участі у конкурсному відборі на інший напрям підготовки (спеціальність) у ІФНТУНГ. Рішення приймається за заявою вступника, особисто поданою до відбіркової комісії факультету (інституту).

6.13. Прийом документів від осіб, які здобули базову або повну вищу освіту, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за іншим напрямом підготовки здійснюється в терміни, передбачені п. 4.3. Правил прийому до ІФНТУНГ у 2015 році.

Вказані особи беруть участь у конкурсі на вакантні місця ліцензованого обсягу згідно з конкурсним балом. Конкурсним балом для цієї категорії вступників є сума середнього бала додатка до диплома про отриманий освітньо-кваліфікаційний рівень та результату фахового вступного випробування.

Обчислення середнього бала додатка до диплома про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень здійснюється приймальною комісією. Середній бал додатка до диплома про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень обраховується за 100-бальною шкалою, згідно з таблицею відповідності, наведеною у Додатку 9. Фахове вступне випробування проводиться у формі комп’ютерного тестування і оцінюється за шкалою від 0 до 100 балів. Якщо на фаховому вступному випробуванні вступник набрав менше 24 балів за 100-бальною шкалою, він втрачає право брати участь у конкурсному відборі на зарахування до університету для здобуття ступеня бакалавра.

6. 14. Відомості щодо результатів вступних екзаменів (творчих конкурсів, фахових випробувань, вступного випробування з іноземної мови) формуються в Єдиній базі.

6.15. Результати вступних екзаменів (творчих конкурсів, фахових випробувань), складених в університеті, враховуються тільки у ІФНТУНГ, за виключенням зарахування згідно з розділом ХVІІІ цих Правил.

VII. Цільовий прийом до ІФНТУНГ

7.1. Цільовий прийом організовується відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1159 «Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості».

7.2. Особи, які вступають до університету на підготовку за державним замовленням на умовах цільового прийому згідно з установленими квотами, додають направлення, видане обласними, Київською міською державною адміністрацією, а також міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади.

7.3. Установлена квота не повинна перевищувати 25 відсотків обсягу державного замовлення.

З метою забезпечення конкурсу на місця цільового прийому відповідно до рівня, встановленого Постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.99  № 1159 «Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості», приймальна комісія має право в день завершення прийому документів переглянути раніше встановлену квоту.

7.4. Зарахування вступників, які мають цільове направлення, здійснюється за окремим конкурсом, який організовується за кожним напрямом підготовки з урахуванням обсягу державного замовлення та встановленої квоти. Конкурс відбувається відповідно до суми набраних балів без урахування категорій вступників, зазначених у пункті 1 розділу Х цих Правил.

7.5. Особи, які не зараховані на цільові місця за окремим конкурсом, можуть брати участь у конкурсі відповідно до конкурсного бала загального рейтингового списку.

VIII. Зарахування за співбесідою

8.1. За результатами співбесіди зараховуються до університету особи, яким Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надане таке право.

8.2. Програму співбесіди із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії ІФНТУНГ.

Співбесіда проводиться у формі комп’ютерного тестування.

8.3. Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання і які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не нижчими передбачених Правилами прийому, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.

8.4. За рекомендацією органів охорони здоров'я та соціального захисту населення приймальна комісія університету приймає рішення про можливість зарахування понад державне замовлення за результатами співбесіди з правом навчання за місцем проживання інвалідів, які неспроможні відвідувати навчальний заклад.

IX. Зарахування вступників на основі повної загальної середньої освіти, які досягли особливих успіхів у вивченні загальноосвітніх предметів

9.1. Призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів до конкурсного бала при вступі на основі повної загальної середньої освіти додатково нараховується 10 балів за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним (призначено найбільший ваговий коефіцієнт) є вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами, у тому числі:

інформатика – при вступі на напрями «комп’ютерна інженерія», «програмна інженерія»;

інформаційні технології - при вступі на напрями «комп’ютерна інженерія», «програмна інженерія», «системна інженерія», «автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»;

основи економіки – при вступі на напрями галузі знань «економіка та підприємництво»;

історія – при вступі на напрями галузі знань «культура»;

екологія – при вступі на напрями, для яких профільним визначено предмети «біологія», «хімія».

9.2. Призерам III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України додатково нараховується 10 балів відповідно до секції, по якій вступник брав участь у конкурсі-захисті. Відповідність секцій напрямам підготовки визначається згідно з переліком секцій відповідно до напрямів підготовки, на які при вступі до ІФНТУНГ для навчання за ступенем бакалавра додатково зараховуються додаткові бали призерам – особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступеня – ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАНУ за секціями наукових відділень Малої академії наук України, наведеним у Додатку 11 до цих Правил.

9.3. Положення пунктів 9.1. та 9.2 цього розділу, поширюються на призерів IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та призерів ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України, що відбулися у поточному навчальному році, за переліком, визначеним Міністерством освіти і науки України.

9.4. Особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу закінчили підготовче відділення ІФНТУНГ для вступу на основі повної загальної середньої освіти до університету для навчання на природничо-математичних та інженерно-технічних напрямах підготовки при вступі на відповідний напрям ІФНТУНГ додається до 10 балів за результатами підсумкової атестації (Додаток 6.2).

Підсумкова атестація проводиться у формі комп’ютерного тестування із двох предметів за вибором слухача з числа тих, які слухач опановував на курсах та які цими Правилами визначені як конкурсні для обраного напряму підготовки (див. Додаток 5), і  оцінюється за шкалою від 0 до 100 балів за один предмет. Додаткові бали (до 5 балів за один предмет, в сумі за два предмети – до 10 балів) нараховуються слухачам підготовчих курсів, які успішно закінчили підготовчі курси та склали підсумкову атестацію і вступають до ІФНТУНГ на відповідні напрями підготовки (Додаток 6.2), відповідно до таблиці переведення (Додаток 10).

Для додання додаткових балів до конкурсного бала випускнику підготовчих курсів необхідно особисто подати заяву в паперовій формі до університету, до якої обов’язково долучається довідка про отримані на підсумковій атестації результати. При поданні випускником підготовчих курсів заяви до університету в електронній формі додаткові бали приймальною комісією не додаються.

9.5. Норма, визначена пунктом 9.4 цього розділу, поширюється на підготовчі курси підготовчого відділення ІФНТУНГ обсяг навчальних годин яких складає не менше 150 аудиторних годин та термін навчання – не менше трьох місяців.

9.6. Кількість додаткових балів, визначених пунктом 9.4 цього розділу і нарахованих особам за результатами навчання, оприлюднюється приймальною комісією університету до початку прийому заяв про допуск до участі в конкурсі.

9.7. Максимальне значення додаткових балів не може перевищувати 10 балів.

Особам, зазначеним у п. 9.1, 9.2 та 9.4 додатково нараховуються бали лише за однією з підстав.

X. Зарахування поза конкурсом

10.1. Зараховуються поза конкурсом:

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;

інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України “ Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”;

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право;

члени збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах, перелік яких визначений центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

10.2. Кількість місць для осіб, визначених у пункті 10.1, встановлюється приймальною комісією університету у обсязі 20 відсотків обсягу державного замовлення з кожного напряму підготовки (для отримання ступеня бакалавра) та спеціальності (для отримання ОКР спеціаліста), доведеного університету, але не менше одного місця.

Не допускається вступ поза конкурсом для здобуття ступеня магістра.

Зарахування осіб, визначених пунктом 10.1, відбувається за конкурсом, відповідно до конкурсного бала вступника.

10.3. Особи, які належать до категорій, зазначених у пункті 10.1, не рекомендовані до зарахування на навчання на визначені місця згідно з п. 10.2, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах, відповідно до  конкурсного бала.

XI. Право на першочергове зарахування

11.1. Право на першочергове зарахування до університету мають:

особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;

випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою (срібною) медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти;

особи, нагороджені дипломом з відзнакою, при вступі на основі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня;

особи, у яких вищий середній бал додатка до документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень;

особи з числа професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу закінчили підготовче відділення ІФНТУНГ.

11.2. Зазначене право надається за інших рівних умов за послідовністю, визначеною пунктом 11.1 цих Правил.

XII. Формування та оприлюднення списку вступників, рекомендованих до зарахування

12.1. Список вступників, які вступають на умовах цільового прийому, впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого відповідно до порядку формування рейтингового списку без урахування категорій вступників, визначених у розділах VІІІ - ХІ цих Правил.

12.2. Список вступників, рекомендованих до зарахування, формується за категоріями в такій послідовності:

вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом;

вступники, рекомендовані до зарахування на місця цільового прийому;

вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;

вступники, які рекомендовані до зарахування за конкурсом.

12.3. У межах кожної зазначеної в пункті 12.2 категорії рейтинговий список вступників впорядковується:

за конкурсним балом від більшого до меншого;

з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі в порядку додержання підстав для його набуття.

12.4. У списку вступників, рекомендованих до зарахування, який формується з Єдиної бази, зазначаються:

прізвище, ім’я та по батькові вступника;

конкурсний бал вступника;

наявність підстав для вступу поза конкурсом;

наявність підстав до зарахування на місця цільового прийому;

наявність підстав для зарахування за результатами співбесіди;

наявність права на першочергове зарахування.

12.5. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються у повному обсязі на веб-сайті вищого навчального закладу. Списки вступників, рекомендованих до зарахування, формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальних комісій та веб-сайті університету.

Списки оновлюються після виконання/невиконання вступниками вимог для зарахування на навчання відповідно до пункту 13.1. розділу XІІІ цих Правил.

У рейтинговому списку вступників зазначаються такі самі дані, що і в списку вступників, рекомендованих до зарахування, відповідно до пункту 12.4. розділу XІІ цих Правил.

XIII. Надання рекомендацій для зарахування

13.1. Рішення про рекомендування до зарахування вступників на місця державного замовлення приймальна комісія приймає у строки, визначені відповідними пунктами розділу ІV цих Правил, та згідно з порядком формування конкурсного списку, визначеного у розділі XІІ відповідно до конкурсного бала вступника від вищого до нижчого. Вступника буде рекомендовано до зарахування за найвищим пріоритетом з числа зазначених ним під час подання заяв, за яким вступник потрапляє у число тих, хто може бути рекомендований до зарахування на місця державного замовлення.

Формування списків рекомендованих до зарахування вступників здійснюється приймальною комісією в Єдиній базі у межах обсягу державного замовлення, а за його відсутності – у межах ліцензійного обсягу. Рекомендації до зарахування вступників на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб надаються після завершення зарахування вступників на місця державного замовлення. Рекомендація до зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб може бути надана за всіма пріоритетами, зазначеними вступником під час подання заяви.

13.2. Приймальна комісія приймає рішення про рекомендування до зарахування на навчання на місця державного замовлення відповідно до строків, визначених у розділі ІV цих Правил.

13.3. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стенді приймальної комісії університету.

Рішення приймальної комісії про рекомендацію до зарахування також розміщується на веб-сайті університету.

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв'язку.

XIV. Реалізація права вступників на вибір місця навчання

14.1. Особи, які подали заяви в паперовій або електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строків, визначених розділом ІV цих Правил, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Правилами прийому, до приймальної комісії університету. Особи, які подали заяви в електронній формі, зобов'язані підписати власну електронну заяву, роздруковану у приймальній комісії.

14.2. Особи, які в установлені строки, визначені у відповідних пунктах розділу ІV цих Правил, не подали до приймальної комісії оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Правилами прийому (не виконали вимог для зарахування), втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням, а також на навчання за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.

14.3. Вступник, який за результатами конкурсного відбору рекомендований до зарахування на навчання за відповідним пріоритетом (із зазначених в його заявах) до закінчення строку конкурсного відбору на навчання осіб, рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення, зобов’язаний подати особисто оригінали документів. Особи, які подали заяви в електронній формі, зобов’язані підписати власну електронну заяву, роздруковану у приймальній комісії.

У випадку, коли вступник рекомендується до зарахування на навчання відповідно до першого власно обраного пріоритету, він втрачає право участі у подальшому конкурсному відборі на навчання за наступними (нижчими) пріоритетами.

За рішенням приймальної комісії в ЄДЕБО скасовуються заяви  вступника в рейтингових списках за наступними, обраними ним пріоритетами.

У випадку, коли вступник рекомендується до зарахування на  навчання відповідно до другого власно обраного пріоритету, він втрачає право на участь у подальшому конкурсному відборі на навчання за наступними пріоритетами, при цьому зберігається його право на участь у конкурсі за першим пріоритетом

XV. Коригування списку рекомендованих до зарахування

15.1. Коригування списку рекомендованих до зарахування здійснюється під час вибору вступниками місця навчання з одночасним внесенням відповідних відомостей до Єдиної бази згідно з вимогами пункту 14.1. розділу XІV цих Правил.

15.2. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування (не подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Правилами прийому, до приймальної (відбіркової) комісії університету), і надає рекомендації вступникам, наступним за рейтинговим списком.

15.3. Вступники, яким анульовано рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення, не втрачають права участі у конкурсі на місця, що фінансуються за кошти фізичних (юридичних) осіб.

Рішення щодо участі вступника у конкурсі на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб з числа тих, яким було анульовано рекомендацію до зарахування на навчання за державним замовленням, приймається за заявою вступника, що подається до приймальної комісії університету.

Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних (юридичних) осіб, зобов’язані виконати вимоги для зарахування відповідно до пункту 14.1. розділу XІV цих Правил.

15.4. Формування списків рекомендованих до зарахування вступників за відсутності державного замовлення здійснюється приймальною комісією в Єдиній базі у межах ліцензійного обсягу.

Коригування списків рекомендованих для зарахування на навчання за кошти фізичних (юридичних) осіб та зарахування тих вступників, які виконали всі вимоги для зарахування на навчання здійснюється відповідно до пп. 15.1. та 15.2. розділу XV у терміни, зазначені у відповідних пунктах розділу ІV цих Правил. В залежності від конкурсної ситуації на вакантні місця ліцензованого обсягу на напрямі підготовки (спеціальності) приймальною комісією може бути окремо визначений термін завершення строку вибору вступниками місця навчання за кошти фізичних (юридичних) осіб. Відповідне рішення оприлюднюється на інформаційному стенді приймальної комісії та веб-сайті університету.

15.5. За наявності державного замовлення списки рекомендованих для зарахування на вакантні місця ліцензованого обсягу на навчання за кошти фізичних (юридичних) осіб формуються після виконання державного замовлення. Рекомендація до зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб надається за всіма пріоритетами, зазначеними вступником під час подання заяви.

В залежності від конкурсної ситуації на вакантні місця ліцензованого обсягу на напрямі підготовки (спеціальності) приймальною комісією може бути окремо визначений термін завершення строку вибору вступниками місця навчання за кошти фізичних (юридичних) осіб. Відповідне рішення оприлюднюється на інформаційному стенді приймальної комісії та веб-сайті університету.

15.6. Договір із замовником щодо навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб укладається після видання наказу про зарахування. Неукладання до 01 вересня 2015 року договору щодо навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб є підставою для відрахування студента.

Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

15.7. При одночасному навчанні за кількома програмами за напрямами або спеціальностями та формами навчання, крім двох денних, одна з яких за державним замовленням, оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів протягом усього строку навчання.

При одночасному навчанні за кількома програмами за напрямами або спеціальностями та формами навчання, крім двох денних, за кошти фізичних та юридичних осіб оригінали вищезазначених документів зберігаються у вищому навчальному закладі за бажанням студента. Довідка про зберігання оригіналів документів видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому вони зберігаються.

XVI. Наказ про зарахування

16.1 Накази про зарахування на навчання видаються ректором університету на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі відповідно до списків вступників, рекомендованих до зарахування, та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і веб-сайті університету у вигляді списку зарахованих у строки, встановлені у відповідних пунктах розділу ІV цих Правил або визначені рішенням приймальної комісії.

16.2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень законодавства з боку вступника, передбачених пунктом 19.4. розділу ХІХ цих Правил.

Вступники можуть бути відраховані з університету за власним бажанням, про що видається відповідний наказ, який верифікується в Єдиній базі, а таким особам повертаються документи, що подавались вступником. На звільнені при цьому місця до початку навчальних занять може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цей напрям підготовки. У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з інших напрямів підготовки (спеціальностей) університету за умови збігу конкурсних предметів.

16.3. Наказ про зарахування вступника на місце відрахованої особи видається за умови особистого виконання вступником вимог пункту 14.1. розділу XІV цих Правил.

16.4. Рішення щодо зарахування вступника з оплатою його навчання за рахунок державного пільгового довгострокового кредиту приймається за заявою вступника, що подається до приймальної комісії, на підставі результатів участі у конкурсі відповідно до встановленої університету квоти.

XVII. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства у ІФНТУНГ

17.1. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”, “Про закордонних українців”, Указами Президента України від 25 березня 1994 року № 112 “Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації” та від 03 червня 1994 року № 271 “Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова”, постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року №  136 «Про навчання іноземних громадян в Україні», від 11 вересня 2013 року № 684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, приймаються на навчання на підставі направлень Міністерства освіти і науки України в межах обсягу державного замовлення.

17.2. Закордонні українці, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, при вступі до вищих навчальних закладів України користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

17.3. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця, і які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України. Здобуття вищої освіти зазначеними категоріями осіб за кошти державного бюджету здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України.

Інші іноземці та особи без громадянства можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних (юридичних) осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між вищими навчальними закладами про міжнародну академічну мобільність.

Умовою зарахування іноземця на навчання для здобуття певного освітньо-кваліфікаційного рівня є володіння ним мовою навчання на рівні, достатньому для засвоєння навчального матеріалу, що підтверджується висновком приймальної комісії.

17.4. Іноземці, які здобули повну загальну середню освіту у закордонних школах з вивченням української мови, та закордонні українці, статус яких підтверджено посвідченням закордонного українця, зараховуються у межах установлених квот до університету за співбесідою з предметів, передбачених Правилами прийому, за рекомендаціями дипломатичних установ України за кордоном та українських національних культурних товариств (за наявності).

Співбесіда проводиться у формі комп’ютерного тестування.

17.5. Прийом заяв та документів від іноземців, які постійно проживають на території України на законних підставах, а також біженців та осіб, які потребують додаткового захисту відбувається в терміни, визначені відповідними пунктами розділу ІV цих Правил.

Вказана категорія вступників бере участь у загальному конкурсі на навчання за кошти фізичних (юридичних) осіб за результатами зовнішнього незалежного оцінювання у 2015 році.

17.6. Прийом заяв та документів, проведення співбесіди та зарахування іноземців та осіб без громадянства, іноземців, які здобули повну загальну середню освіту у закордонних школах з вивченням української мови, та закордонних українців, які прибули в Україну з метою навчання і вступають до університету відповідно до доведених Міністерством освіти і науки України квот здійснюється у наступні терміни:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Початок прийому заяв та документів

01 липня 2015 року

Закінчення прийому заяв

01 жовтня 2015 року

Строки проведення вступних екзаменів (співбесід)

01 липня – 01 жовтня 2015 року

(в декілька сесій)

Терміни зарахування вступників

не пізніше 01 жовтня 2015 року

Вказана категорія вступників зараховується на навчання без участі в конкурсі, на виділені місця, за результатами співбесіди.

Співбесіда проводиться у формі комп’ютерного тестування, з предметів, передбачених Правилами прийому.

17.7. Прийом заяв та документів, проведення співбесіди та зарахування іноземців та осіб без громадянства, які прибули в Україну з метою навчання і вступають до університету на підставі договорів, укладених вищими навчальними закладами з фізичними та юридичними особами здійснюється у наступні терміни:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Початок прийому заяв та документів

01 липня 2015 року

Закінчення прийому заяв

10 листопада 2015 року

Строки проведення вступних екзаменів (співбесід)

01 липня – 14 листопада 2015 року

(в декілька сесій)

Терміни зарахування вступників

не пізніше 15 листопада 2015 року

Вказана категорія вступників бере участь у конкурсі на навчання за ступенем бакалавра за кошти фізичних (юридичних) осіб за результатами співбесіди. Співбесіда проводиться у формі комп’ютерного тестування, з предметів, передбачених Правилами прийому.

Вступ іноземців та осіб без громадянства на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня відбувається відповідно до вимог пункту 6.3 або 6.4. або 6.13 розділу VІ цих Правил.

У випадку, якщо іноземці, які закінчили навчання за певним освітньо-кваліфікаційним рівнем (підготовчий факультет/відділення) і виявили бажання продовжити освіту, за умови прийняття в установленому порядку відповідного рішення навчальним закладом зараховуються на подальше навчання протягом 10 календарних днів з дати видання наказу про закінчення підготовчого факультету (попереднього рівня навчання).

17.8. Порядок складання співбесіди особами, які не вивчали (не атестовані) з української мови визначається п. 6.10. розділу VІ цих Правил.

17.9. До заяви про прийом до університету іноземці та особи без громадянства, іноземці, які здобули повну загальну середню освіту у закордонних школах з вивченням української мови, та закордонні українці, які прибули в Україну з метою навчання додають:

1) заяву-анкету;

2) оригінал та копію документа про попередню освіту;

3) оригінал та копію документа (додатка до документа про освіту), в якому міститься інформація про його успішність з навчальних дисциплін;

4) копію документа про народження;

5) медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не пізніше ніж за два місяці до від’їзду на навчання в Україну;

6) дві копії паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;

7) дійсний поліс медичного страхування (крім іноземців, які прибули з країн, з якими укладено угоди про безоплатне надання екстреної медичної допомоги);

8) 16 фотокарток розміром 60 х 40 мм;

9) копію посвідчення закордонного українця (за наявності).

Документи, зазначені у підпунктах 2 - 4 цього пункту, мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.

Документи мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною дипломатичною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Іноземці, які постійно проживають на території України на законних підставах, а також біженці та особи, які потребують додаткового захисту, до заяви про прийом до університету додають документи, визначені п. 5.4 розділу V цих Правил.

17.10. Договір із замовником щодо навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб укладається в день видання наказу про зарахування. Неукладання договору щодо навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб є підставою для відрахування студента.

Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

17.11. Іноземці, які вступають на навчання для здобуття певного освітньо-кваліфікаційного рівня, зараховуються до університету на підставі наказів про зарахування, що верифікуються в Єдиній базі.

XVIII. Додаткове зарахування до ІФНТУНГ та зберігання робіт вступників

18.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з університету, про що видається відповідний наказ, який верифікується в Єдиній базі.

Зарахування на місця відрахованих студентів відбувається протягом наступних п’яти робочих днів з урахуванням положень та вимог пунктів 16.2. і 16.3. розділу XVI цих Правил. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і верифікуються в Єдиній базі до 18.00 години 17 вересня 2015 року.

18.2. Роботи вступників виконані ними на вступних екзаменах, творчих конкурсах, фахових випробуваннях, співбесідах, які не прийняті на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт. Якщо такий вступник рекомендований до зарахування до іншого навчального закладу за результатами поточних вступних екзаменів, то його вступні роботи надсилаються до цього вищого навчального закладу за відповідним запитом.

XIX. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до університету

19.1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації не більше двох осіб від одного засобу.

Тимчасова акредитація журналістів здійснюється на підставі офіційного подання – заявки про акредитацію з пред’явленням ними відповідних документів, передбачених законами України, на ім’я голови приймальної комісії не пізніше як за три години до початку запланованого засідання приймальної комісії.

Заява про акредитацію повинна містити: повну назву засобу масової інформації; поштову адресу, номер телефону (факсу), адресу електронної пошти засобу масової інформації; прізвище, ім'я та по-батькові працівників засобів масової інформації, що акредитуються; інформацію про редакційне завдання, мету тощо.

Підтвердженням акредитації журналістів є письмовий дозвіл голови приймальної комісії перебувати на засіданні.

19.2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальних комісій. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання приймальних комісій своїх спостерігачів. Приймальна комісія університету зобов’язана створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії, до засідання.

19.3. Університет зобов’язаний створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідного напряму (спеціальності). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за державним замовленням за кожним напрямом (спеціальністю) та освітньо-кваліфікаційним рівнем, ступенем, у тому числі про кількість місць, що виділені для вступу поза конкурсом та за цільовим прийомом, повинні оприлюднюватися на інформаційних стендах приймальної комісії і на офіційному веб-сайті університету не пізніше другого робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.

19.4. Голова приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання. В особливих випадках - не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюються.

19.5. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про участь в олімпіадах та конкурсах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання, є підставою для відрахування студента.

19.6. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг державного замовлення, вартість навчання за напрямами (спеціальностями), перебіг подання заяв щодо вступу, рекомендування до зарахування та зарахування до університету здійснюється інформаційними системами, в тому числі системою «Конкурс», на підставі даних, внесених приймальною комісією до Єдиної бази, із зазначенням категорій вступників відповідно до розділів VІІ -ХІІ цих Правил.

19.7. Не пізніше ніж за три дні до початку прийому документів на навчання для отримання ступеня бакалавра вищі навчальні заклади зобов'язані оприлюднити на власних веб-сайтах інформацію про кількість місць державного замовлення на напрями (спеціальності), вказавши при цьому, що до початку вступної кампанії здійснюється розміщення 80 відсотків загального обсягу державного замовлення для підготовки фахівців ступеня бакалавра, а розміщення решти 20 відсотків загального обсягу державного замовлення буде здійснено після завершення прийому документів  відповідно до результатів конкурсу поточного року, що буде визначатися середнім конкурсним балом вступників на навчання за ступенем бакалавра за відповідною спеціальністю (напрямом підготовки) на момент завершення прийому заяв.